KNIHOVNÍ ŘÁD


Obecní knihovny Dolní Bojanovice


V souladu se Zřizovací listinou Obecní knihovny Dolní
Bojanovice, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 1/2003 ze dne 18. 2.
2003 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává obec
Dolní Bojanovice, Obecní knihovna Dolní Bojanovice tento knihovní řád: 


I. Základní ustanovení


Čl. 1


Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna
je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za
účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické
a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.


Čl. 2


Veřejné knihovnické a informační služby

1.      Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a
informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního
zákona. Jsou to zejména:

a)  výpůjční služby (knih, periodik, audioknih)

b)  meziknihovní služby (mezinárodní meziknihovní výpůjční služby)

c)  informační služby:

                                                       
i.           
informace o
katalozích, fondech a využívání knihovny,                                                    
ii.           
informace z
oblasti veřejné správy,                                              
iii.           
ústní informace
bibliografického a faktografického charakteru,                                              
iv.           
přístup na
internet.

d)     
Propagační
služby: vytváření a aktualizace webových stránek knihovny, pořádání besed pro
veřejnost a akcí pro žáky MŠ, ZŠ a ZUŠ

2.  Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále
jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

3.   Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: v rámci
zprostředkování Meziknihovní výpůjční služby - částku za poštovné či další
náklady související s meziknihovní výpůjční službou, např. pořízení kopie
dokumentu v jiné knihovně.  Tuto
službu knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č.
257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do
výše skutečně vynaložených nákladů.

4.   Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční
poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je
přílohou tohoto KŘ.

 


II. Uživatelé knihovnických a
informačních služeb


Čl. 3


Registrace uživatele 

1.      Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2.      Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození, telefonní číslo a emailovou adresu.

3.      Děti do 16 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4.      Je možnost požádat o vystavení rodinného průkazu (1 rodič + 3 děti do 16-ti let).

5.      Čtenářský průkaz se vystavuje na dobu 365 dní za poplatek uvedený v platném Ceníku.
Za průkaz uživatele i jeho případné zneužití ručí uživatel. Proto je uživatel
povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště, a dalších údajů uvedených v přihlášce
a ztrátu nebo zneužití průkazu.  Při
vstupu do knihovny je uživatel povinen u výpůjčního pultu odevzdat fyzický
průkaz uživatele. Bez platného průkazu uživatele nelze výpůjčku uskutečnit.

6.      S osobními údaji subjektů údajů (uživatelů či
jejich zákonných zástupců) bude knihovna nakládat a tyto zpracovávat v souladu
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů nebo jen "GDPR") a vnitrostátními právními předpisy na
úseku ochrany osobních údajů. Poučení o ochraně osobních údajů, včetně poučení
o právech subjektů údajů v oblasti nakládání s jejich osobními údaji
je přílohou tohoto KŘ.


Čl. 4


Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1.      Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny
knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným
opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku v prostorách knihovny a
ochrany majetku svěřenému do péče knihovny. 
Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.      Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být
dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. O tomto rozhoduje
knihovník, a to písemně, kdy vyrozumí uživatele o zbavení práva používat služeb
knihovny, kdy je povinen v tomto rozhodnutí tuto skutečnosti i odůvodnit. Tím
není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle
platných předpisů.

3.      Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné
podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.


 Čl. 5


Pokyny pro využívání výpočetní techniky 

1.      Uživatel je povinen používat v knihovně pouze
programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2.      Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části
operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.      Uživatel může kopírovat na přenosná média informace
získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud
to dovolují licenční podmínky a platné právní předpisy.

4.      Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy
do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz
počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou
manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím
zanesenými počítačovými viry.

5.      Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu
dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a
ostatní předpisy.


III. Výpůjční řád


Čl. 6 


Zpřístupňované knihovní dokumenty

1.      Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen
dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny
prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2.      Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání
uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č.
88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.


Čl. 7


Rozhodnutí o půjčování

1.      Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny
dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a)     
kterým by hrozilo
nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)     
které jsou
zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)     
jejichž půjčování
by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv,
šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d)     
které byly
vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s
podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.


Čl. 8 


Postupy při půjčování 

1.      Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen
prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad
ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2.     
Uživatel může
požádat o rezervaci dokumentu (ústně či emailem).


Čl. 9 


Výpůjční lhůty

1.      Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je
zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden
měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další
uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož
dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2.     
Knihovna je
oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně
žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.


Čl. 10 


Vracení vypůjčeného dokumentu 

1.      Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v
takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny
zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu,
popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2.      Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu
graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným
způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

3.      Rovněž je zakázáno listy dokumentu či dokument samotný
různě přehýbat, skládat, apod.


Čl. 11 


Práva a povinnosti uživatelů pro
půjčování mimo knihovnu 

1.      Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů o půjčování
věcí, respektive o výpůjčce věci movité.

2.      Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla
nejvýše 20 dokumentů.

3.      Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším
osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4.      Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud
má knihovna o výpůjčce záznam.  Při
vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5.      Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve
stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).

6.      Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument
nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného
dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za
náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7.      Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit
uživateli poskytování všech služeb.


Čl. 12 


Reprografické a jiné kopírovací služby

1.     
Knihovna může
podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2.     
Reprografické a
jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné
knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie
zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu zejména s příslušnými ustanoveními
zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).

3.     
Knihovna může
odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení
autorských práv, práv na ochranu osobních údajů, šíření fašistické, rasistické,
pornografické literatury apod.).

4.      Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení
kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá
ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie
zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona
a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.


IV. Postihy nedodržení ustanovení
Knihovního řádu


 

Čl. 13 


Ztráty a náhrady

1.      Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo
poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.      O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může
požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního
výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného
dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může
knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo
finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3.      Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které
knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.      Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech
pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. O
této skutečnosti rozhoduje knihovník. Jeho rozhodnutí musí být i odůvodněno.ČL. 14


Poplatky za přestupky proti Knihovnímu
řádu

1.     
Poplatek z prodlení
(zpozdné):

a)     
povinnost platit
poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené
výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna
zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2.      Vymáhání nevrácených výpůjček:

a)     
nezávisle na
vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž
poslední je doporučený dopis obce Dolní Bojanovice) následuje vymáhání právní
cestou.

3.     
Ztráta průkazu
uživatele:

a)     
za manipulaci a
vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti
(původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

4. Výše či výpočet poplatků
je včetně ceníku služeb přílohou tohoto KŘ.


Čl. 15


Náhrada všeobecných škod 

1.      Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo
nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se
stanoví: "Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře
možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.").

2.      Za škody způsobené na ostatním majetku v užívání knihovny
odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.


V. Závěrečná ustanovení

1.  Výjimky z KŘ
povoluje knihovník.

2.  Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3.  Vydáním tohoto KŘ se ruší Knihovní řád schválený Radou obce usnesením číslo 38/15, ze dne 14. 1. 2015, ev. pod č.j.: OÚDB-0442/2015/TM

4. Tento Knihovní
řád platí na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1. 6. 2018.

5. Tento knihovní řád byl schválen Rado obce Dolní Bojanovice usnesením číslo RO/186/18, ze dne 30.5.2018.


 

V Dolních Bojanovicích, dne 31.5.2018                                                      

Ing. Eva Rajchmanová, starostka obce                     

Jitka Makuderová, knihovnice


© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode