Historie knihovny

 

VEŘEJNÁ OBECNÍ KNIHOVNA byla v Dolních Bojanovicích zřízena už před rokem 1945 (přesný datum není znám).

V roce 1949 se knihovníkem stal bývalý kronikář obce pan Fabián Škrobák. Čejkovský rodák, syn domkaře, po studiích, na svou žádost byl od 1. 9. 1931 ustanoven učitelem na šestitřídní národní škole v Dolních Bojanovicích.

V době od 1. 9 1936 do 1. 2. 1939 se stal řídícím učitelem.

K 1. květnu 1952 - byla otevřena Veřejná čítárna při Místní lidové knihovně. Stav čtenářů: 69 dospělých čtenářů a 95 čtenářů do 15 let.

Knihovna obsahovala 1 126 svazků knih, z toho 27 slovenských a 25 ruských.

V dalších letech knihovnu vedli učitelé a učitelky základní školy. Až od roku 1961 se vedoucí knihovny stala paní Karla Michalovičová. Dle zápisů v kronice z roku 1976 - se knihovna nacházena v malých a nevyhovujících prostorách pozdější hasičské klubovny a počet svazků narostl na 4 900 svazků. Přesto se půjčovalo 2x týdně a výpůjčky vzrostly z 2 svazků na 2,5 svazku na 1 obyvatele a paní Michalovičová byla oceněna vyznamenáním za dobrou práci.

V 1977 roce narostl počet čtenářů na 183 a počet výpůjček činil 6 665 svazků knih. Ve spolupráci s knihovnou proběhlo 18 výstav, 1 beseda s rodiči a 1 relace.

Rok 1979 - knihovna byla přestěhována do obřadní síně starého MNV (místního národního výboru) a získala tak nejen vhodnější místo, ale i větší prostory pro půjčování knih. V bývalých prostorách si zbudovali požárníci svou klubovnu.

Po paní Karle Michalovičové v roce 1986 nastoupila jako knihovnice paní Ludmila Lelková.

Knihovna byla přestěhována do nových prostor ve druhém patře Základní školy v roce 1986.

Pan Josef Pitlach pracoval jako knihovník od roku 1990 a to až do roku 2006. Knihovna byla otevřena 2x týdně. Že se nacházela v ZŠ, bylo pro děti výhodou, ale pro starší občany byla knihovna hůře dostupnou. Přístup do druhého patra ZŠ a kolem zahrady MŠ, zvláště v zimním období nebyl jednoduchý. Přesto v tomto období, bylo registrováno 131 čtenářů, z toho 79 dětí do 15 let. Během roku bylo půjčeno 4 043 svazků knih.

Od 1. 3. 2007 převzala vedení knihovny, kroniku obce a správu Slovácké chalupy paní Růžena Kašíková.

Rozšířila se otvírací doba v knihovně na 15 hodin týdně. Dochází k zpracovávání dat a vkládání seznamů všech knih a časopisů do počítačového systému CLAVIUS. Obnovují a doplňují se soubory naučné i krásné literatury a k dispozici je i bezplatný přístup na veřejný internet.

K dalšímu - snad konečnému stěhování Obecní knihovny do rekonstruovaných prostor po bývalé pekárně v Prostřední ulici (přízemí ZUŠ) došlo v prosinci 2007 a lednu 2008. Nově byla zpřístupněna v únoru 2008 a čtenářům i návštěvníkům mohla nabídnout - bezbariérovou dostupnost, výhodné umístnění ve středu obce, ale i velké přehledné prostory, čtenářský, dětský a internetový koutek. Dále zde bylo zřízeno Info centrum obce a vedlejší prostory knihovny slouží jako depozitář Slovácké chalupy.

Od 1. 11. 2015 do funkce knihovnice nastoupila paní Jitka Makuderová.

Od poloviny července 2016 byla knihovna uzavřena po dobu čtyř měsíců z důvodů rekonstrukce celé budovy ZUŠ včetně knihovny. Před budovou byla odstraněna venkovní rampa i s přístřeškem.  V rámci stavebních úprav byla provedena částečná rekonstrukce i v Obecní knihovně. Došlo k výměně oken, dveří, dispoziční řešení celého přízemí, vznikl zde větší prostor včetně sociálního zázemí, staré regály a zázemí pro knihovníka nahradil nový, moderní nábytek, kjterý vyrobil místrní truhlář Stanislav Čapka. Na pořízení nábytku obec získala od Jihomoravského kraje dotaci 50.000,- Kč, celková částka byla 200.000,- Kč. Byl pořízen nový PC včetně příslušenství
v rámci dotace ve výši 24.000,- Kč od Ministerstva kultury na přechod ze zastaralé verze UNIMARC v systému Clavius na MARC21.

Vznikl zde nový internetový koutek pro 2, dětský koutek s pódiem a zázemím pro tvoření dětí a odpočinkový prostor.

Nově otevřeno bylo od 15. listopadu 2016.

Od května 2017 se knihovna zařadila mezi profesionální knihovny.

V říjnu 2017 bylo do knihovny instalováno projekční plátno s projektorem.

Od března 2019 do funkce knihovnice nastoupila Ing. Jana Šimková - zástup za MD a RD.

Zdůvodu odchodu paní matrikářky z Obecního úřadu, přešla paní Ing. Jana Šimková na tuto pozici a v knihovně došlo od března 2020 opět ke změně.

Výběrovým řízením na post knihovnice, správce Slovácké chalupy a kronikářky byla vybrána bývalá knihovnice  Růžena Kašíková. Nastoupila do funkce  od 11. března 2020, v době, kdy v důsledku  nemoci Covid 19 se situace zdramatizovala. Postupně od 12. 03. 2020 vše uzavíralo a došlo i na omezení a úplnému uzavření knihovny. Proto byla v tuto dobu  omezení provozu provedena revize fondu a vyřazení opotřebovaných a zastaralých knih. Proběhla inventarizace, údržba a oprava exponánů - hlavně krojových součástí oděvů uložených v depozitáři za knihovnou. 

Postupným rozvolňováním se půjčovaly knihy, na základě telefonních, nebo emailových objednávek přes výpůjční okno. V roce 2021 proběhla velmi úspěšná akce "Malé projekty - Po stopách historie - návrat k tradicím". Dětem z Mateřské školy a Základní školy názornou ukázkou předvedly vyšívání krojů paní Markéta Maláníková a malování paní Vladislava Lekavá. Pro dospělé byla připravena přednáška pana Františka Trávníčka  s ochutnávkou rumu Hefron pod názvem "Naši (ne)Zapomenutelní bráškové". Tato akce byla velmi kladně hodnocena Městskou knihovnou Hodonín i Moravskou Zemskou knihovnou Brno. 

V rámci Týdne knihoven navšívily Obecní knihovnu děti z Mateřské školy i v měsíci říjnu.

 

Cena Senior roku 2021 proběhla v Kostele svaté Anny v Praze 3. 10. 2021.             

Pod záštitou   S|e|n S|e|n   (Senzační senioři) Nadace Charty 77, České televize, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a dalších sponzorů se toto ocenění uděluje jednotlivcům i klubům seniorů. Jako jedna z 52 nominovaných senioru z celé České republiky, se letošního vyhlášení a předání cen  zúčastnila i knihovnice, kronikářka a správce Slovácké chalupy - Růžena Kašíková. Na tuto cenu  ji nominovala  Městská knihovna Hodonín jako ocenění její práce knihovnice.